Vedtægter

Vedtægt for Frivillignet Helsingør

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Frivillignet Helsingør (tidligere Frivillignet for flygtninge – Helsingør)

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe et netværk med henblik på at støtte og skabe bedre forudsætninger, samt forbedre muligheden for en god integration af flygtninge. Endvidere at skabe et netværk der er til gavn for både flygtninge og frivillige.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningen er upolitisk og ikke tilhænger af en bestemt trosretning.

§ 3

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1. Foreningen er medlem af Dansk Flygtningehjælp.

§ 4

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som ønsker at være frivillig kontakt person eller personer der ønsker at støtte netværket med frivillig arbejdskraft til f.eks. arrangementer, samt flygtninge der ønsker at få kontakt med eller støtte af personer med baggrund i dansk kultur blive medlemmer.

Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Endvidere laver bestyrelsen bestemmelser om hvorledes kontingentet opkræves.

Stk. 3. Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer træffes af bestyrelsen.

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne via mail.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive der er registreret som kontaktperson eller frivillig og er fyldt 18 år. Som aktive forstås at man enten er kontaktperson for en flygtning, er godkendt som kontaktfamilie, men venter på at blive matchet med en flygtning eller man deltager i arbejdet med at hjælpe flygtninge der er optaget i netværket. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
4. Fastsættelse af kontingent (hvis dette fastsættes af generalforsamlingen)
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år hhv. valg af 4 bestyrelsesmedlemmer på lige år.
7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 3/5 medlemmer skriftligt stiller krav herom.

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Ud over formand konstituerer bestyrelsen sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Her vælges bl.a. næstformand/mænd, kasserer m.m. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald en af næstformændene.

Stk. 6. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1. Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9

Hæftelse

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Procedure for vedtægtsændringer skal fremgå af vedtægten f.eks.: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11

Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Dansk Flygtningehjælp.